Lagbevakning – vad innebär det?


Lagbevakning är ett begrepp som beskriver den metod och de rutiner som företag och organisationer använder för att löpande hålla sig uppdaterade på vad som händer inom lagstiftningen. Rent praktiskt kan lagbevakning göras på olika sätt, men syftet är alltid att se till att det finns en systematik i verksamheten för att bevaka såväl nuvarande som framtida lagstiftning och att bevaka hur den egna verksamheten uppfyller lagefterlevnaden.

Vilka verksamheter måste genomföra lagbevakning?

I Sverige är alla företag och organisationer skyldiga att följa lagstiftningen (vilket innefattar Sveriges lagar, förordningar och föreskrifter samt EU-förordningar och EU-direktiv). Certifierade verksamheter har högre krav på sig när det gäller lagbevakning. En certifiering innebär att verksamheten har regelbundna revisioner som säkerställer att man efterlever lagkraven men också de krav som ställs utifrån den certifiering man har. Ansvarig för att det här arbetet genomförs är företagets ledning.

Varför är lagbevakning så viktigt?

Lagbevakning är i grund och botten ett krav som ställs på företag och organisationer för att se till att alla följer de lagar och regler som finns för att vi ska ha ett fungerande samhälle. Att arbeta strukturerat med sin lagbevakning är en kvalitetsfråga. Att klara sina revisioner och kunna visa det i sina rapporter och behålla sina certifieringar är en kvalitetsstämpel som inger förtroende.

Lagbevakning som utvecklingsverktyg

Lagbevakning kan också användas som ett verktyg i sin verksamhetsutveckling. Att hålla koll på vad som sker inom de lagområden man verkar inom är ett smart sätt att arbeta systematiskt och därmed mer proaktivt med viktiga delar i verksamheten. Det gör det enklare att hantera effekterna av ny lagstiftning och att genomföra nödvändiga eller strategiska förändringar i tid. Lagbevakning är med andra ord ett sätt att förbereda verksamheten på oundvikliga förändringar.

Hur väljer vi vilka lagar som ska bevakas?

Beroende på vilken typ av verksamhet man bedriver och hur den är utformad påverkas man av olika krav i lagstiftningen. Det gör att det allra första man behöver göra är att identifiera vilka författningssamlingar och vilken specifik lagstiftning som påverkar den egna verksamheten. En del företag har också behov av lagbevakning inom andra länder där man har verksamhet. 

Nedan listar vi några exempel på myndigheter som stiftar lagar och/eller meddelar den lagstiftning som de flesta verksamheter behöver bevaka:

 • Riksdagen
 • Regeringen
 • Arbetsmiljöverket
 • Naturvårdsverket
 • Kemikalieinspektionen
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Vad är en laglista?

När du har identifierat vilken lagstiftning som gäller för din verksamhet behöver du skapa en laglista. Laglistan är – som det låter – en sammanställd lista på de lagar du bevakar och håller dig uppdaterad inom. Hur du sammanställer den och hanterar den i din verksamhet bestämmer du själv. Det viktiga är att välja ett arbetssätt som säkerställer att er lagbevakning:

 • kopplar lagkraven mot exempelvis miljöpåverkan eller arbetsmiljörisker
 • talar om hur lagstiftningen påverkar verksamheten
 • fångar upp alla förändringar i lagstiftning och bindande krav
 • är aktuell och uppdateras regelbundet
 • möjliggör lagefterlevnadskontroller

 

För att lagbevakningen ska fungera behövs tydliga rutiner som efterlevs. När vi har en systematik på plats har man som företag eller organisation ett kraftfullt verktyg som hjälper verksamheten att efterleva lagstiftning inom exempelvis områden såsom miljö, arbetsmiljö, kvalitet och informationssäkerhet.

Med vår tjänst Lagportalen får du hjälp i arbetet med din lagbevakning. Med Lagportalen får du ett verktyg där du kan hantera din verksamhets skräddarsydda laglista. Verktyget uppdaterar dig om förändringar i dina lagar och övriga krav samt ger dig tolkningar av de lagar och förändringar som rör dig och din verksamhet. Dessutom kan du enkelt skapa rapporter för att redovisa er lagefterlevnad såväl internt som externt.

Vad ställer miljöstandarden ISO 14001 för krav på lagbevakning?

Vi reder ut vilka krav som behöver hanteras utifrån ISO 14001 gällande lagbevakning

Måste man kunna styra sin lagbevakning?

För vissa verksamheter är det viktigt att kunna styrka sin lagbevakning och visa att man har styrning och kontroll på lagstiftningen. Det gäller för de verksamheter som är certifierade mot en eller flera ISO-standarder, exempelvis ISO 14001 Miljöledning, ISO 45001 Arbetsmiljöledning eller ISO 27001 Informationssäkerhet.

Genom att arbeta med lagbevakning kan verksamheter säkerställa att de håller sig uppdaterade på nya och förändrade krav som uppstår i lagstiftningen. Och på så sätt även förhindra oönskade konsekvenser som sanktionsavgifter, viten eller böter.

Hur ofta ska man uppdatera sin lagbevakning?

Lagbevakning bör ske med fasta och rimliga intervaller. Vad är då en rimlig intervall? För att avgöra vad en rimlig intervall är behöver vi först titta på lagstiftningen. Lagar och förordningar inom svensk författningssamling (SFS) uppdateras veckovis. Myndigheternas föreskrifter som exempelvis Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) och Naturvårdsverkets författningssamling (NFS) uppdateras mer sällan.

När en förändring meddelas så meddelas även när förändringen träder i kraft och blir gällande. Dessa ikraftträdanden kan vara olika beroende på förändringen och kan variera från att gälla från kommande dag till från ett år fram i tiden. Lagbevakningen bör alltså anpassas för att säkerställa att inga förändringar missas.

Vad gäller då för lagbevakning kopplat till respektive standard?

I de olika standardernas krav finns skillnader vad gäller ”författningar”, ”bindande krav” och ”legala krav och andra krav”

Författningar (gäller kvalitets- och informationssäkerhetsstandarderna):

Samlingsnamn för lagar, förordningar och föreskrifter samt EU-förordningar och EU-direktiv.

Bindande krav (gäller miljöstandarden):

Tvingande miljökrav som exempelvis miljöförfattningar eller frivilliga miljöåtaganden som man har ett kontraktsförhållande för som exempelvis branschstandarder, kundkrav eller liknande.

Legala och andra krav (gäller arbetsmiljöstandarden):

Tvingande arbetsmiljökrav som exempelvis arbetsmiljöförfattningar eller frivilliga arbetsmiljöåtaganden som man har ett kontraktsförhållande för som exempelvis branschstandarder, fackliga krav eller liknande.

Lagbevakning för ISO 9001 – Kvalitet

Företag som arbetar med kvalitetsledning för ISO 9001 behöver uppfylla tillämpliga författningskrav, alltså sådana lagkrav som pekar på företaget, dess produktion och leverans. I ISO 9001 finns det krav på att de författningskrav som är tillämpliga för företaget förstås av medarbetarna och alltid uppfylls. 

Inom ISO 9001 ställs det generellt inga krav på en dokumenterad lagförteckning eller att lagefterlevnadskontroll genomförs, men det kan underlätta för medarbetarna att ha tillgång till en sådan förteckning. Läs mer om Lagbevakning för kvalitetsledning och ISO 9001.

Lagbevakning för ISO 14001 – Miljö

Företag som arbetar mot miljöstandarden (ISO 14001) ska ha kännedom om lagstiftningen för att skydda miljön och kunna reagera på förändringar i verksamheten respektive omvärlden.

Inom ISO 14001 ställs det krav på en dokumenterad lagförteckning som bevakas beträffande förändringar och att lagefterlevnadskontroll genomförs. Läs mer om Lagbevakning för företag med ISO certifikat 14001.

Lagbevakning för ISO 45001 – Arbetsmiljö

Företag som inför ett ledningssystem för arbetsmiljö (ISO 45001) vill möjliggöra säkra och hälsosamma arbetsplatser, förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa, alltså skapa en bra arbetsmiljöprestanda. Lagstiftningen bör uppfattas som en lägsta nivå att efterleva.

Inom ISO 45001 ställs det krav på en dokumenterad lagförteckning som bevakas beträffande förändringar och att lagefterlevnadskontroll genomförs. Läs mer om Lagbevakning för ISO 45001 Arbetsmiljö.

Lagbevakning för ISO 27001 – Informationssäkerhet

Företag inför ofta ett ledningssystem för informationssäkerhet (ISO 27001) för att bevara konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet för sina informationstillgångar. Det innebär betydande information som behöver säkerställas.

Inom ISO 27001 ställs det krav på en dokumenterad lagförteckning som bevakas beträffande förändringar och att lagefterlevnadskontroll genomförs. Läs mer om Lagbevakning för ISO 27001.

Lagbevakning rustar ditt företag i förändring

Att arbeta med lagbevakning är en kvalitetsstämpel och en strategi för att ligga steget före i en föränderlig omvärld. På Aptor erbjuder vi Lagportalen för att underlätta arbetet. Våra utbildningar är också en viktig del i vår ambition att hjälpa våra kunder uppnå bästa möjliga resultat.

Boka en demonstration av Lagportalen

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med en enkel och kraftfull lagbevakning?

Rekommenderade inlägg

De 3 vanligaste metoderna för lagbevakning

För att som ISO-certifierad verksamhet uppfylla de krav som finns inom standarden räcker det inte att identifiera och samla relevant lagstiftning i en laglista. Du

Skrivet 2023-02-24 Läs mer
Fördelar och nackdelar med olika lagbevakningsmetoder

Det finns olika metoder att genomföra lagbevakning på. De vanligaste metoderna är lagbevakning genom manuell hantering, lagbevakning genom konsultstöd och lagbevakning med hjälp av en

Skrivet 2023-02-23 Läs mer
Lagbevakning för ISO 27001 Informationssäkerhet

Vilka krav om lagbevakning ställs på företag som arbetar med ISO 27001 informationssäkerhet? Det här behöver du veta gällande lagbevakning.

Skrivet 2022-12-09 Läs mer
Lagbevakning för ISO 45001 Arbetsmiljö

Företag som är certifierade inom ISO 45001 och efterlever de legala kraven och andra kraven som standarden kräver får ett ramverk som säkerställer att arbetsplatsen

Skrivet 2022-11-09 Läs mer