Lagbevakning för ISO 45001 Arbetsmiljö

Företag som är certifierade inom ISO 45001 och efterlever de legala kraven och andra kraven som standarden kräver får ett ramverk som säkerställer att arbetsplatsen är säker, hälsosam, förhindrar arbetsrelaterade skador och ohälsa. Man ser med andra ord till att skapa en bra arbetsmiljö.
Lagstiftningen som finns bör man som arbetsgivare se som en lägsta nivå att efterleva. Inom ISO 45001 ställs krav på att det ska finnas en dokumenterad lagförteckning och en dokumenterad förteckning över andra krav som bevakas vad gäller förändringar – och att lagefterlevnadskontroller genomförs.

ISO 45001 – det här behöver du veta gällande lagbevakning

Genom att införa ett ledningssystem för arbetsmiljö gör man det möjligt att som företag att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser, förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa – alltså skapa en bra arbetsmiljöprestanda.

Legala och andra krav för ISO 45001

 • I arbetsmiljöpolicyn ska företaget åta sig att följa legala krav och andra krav.

 • Företaget ska fastställa hur man ska uppfylla legala krav genom samverkan med medarbetarna. Kan göras genom skyddskommitté arbete eller genom att diskutera dessa frågor i olika forum.

 • Företaget ska fastställa vilka legala krav som relaterar till identifierade faror och arbetsmiljörisker. Vi identifierar vilka lagkrav som kan kopplas mot olika risker, exempelvis vilka lagkrav som finns för arbete på hög höjd eller lagkrav när man kör truck.

 • Företaget ska ta hänsyn till legala krav när ledningssystemet uppdateras samt planera åtgärder för att hantera sina legala krav. När vi skriver instruktioner ska kraven i respektive lag hanteras.

 • Företaget ska ta hänsyn till legala krav när kommunikationsprocesser upprättas. Detta innebär att den information som kommuniceras ska överensstämma, och är tillförlitlig, med den information som genereras i ledningssystemet för arbetsmiljö.

 • Vid outsourcing, alltså när man anlitar en extern organisation för att genomföra en del av en organisationens funktion eller process, ska företaget säkerställa att villkoren är i enlighet med legala krav. Detta kan innebära problem med gränssnitt mellan organisationer som behöver avtalas.

 • Företaget ska övervaka och mäta i vilken utsträckning legala krav och andra krav uppfylls.

 • Företagets ska utvärdera sin efterlevnad av bindande krav genom att:

  • fastställa frekvensen för utvärdering av efterlevnad, ofta utför man detta minst en gång om året för alla bindande krav.

  • utvärdera efterlevnad av författningskrav och kontraktuella intressentkrav och vid behov vidta åtgärder

  • underhålla kunskap om och förståelse för efterlevnadsstatus, vilket kan innebära att vid behov förtydliga kravbilden för medarbetarna och informera om vikten av att följa de bindande kraven

 • Vid ledningens genomgång ska förändringar i bindande krav beaktas och efterlevnaden av bindande krav hanteras. Detta görs för att detta är högsta ledningens åtagande enligt arbetsmiljöpolicyn.

 • Krav finns på en dokumenterad lagförteckning och att efterlevnadskontroll för legala krav och andra krav genomförs och dokumenteras som belägg för resultaten av utvärderingen. Lagkraven ska kommuniceras intern till de som är berörda.

Tips!

Om du har en lagbevakningstjänst – se till att den har verktyg för efterlevnadskontroller och går att anpassa efter er verksamhet. Säkerställ även att laglistan går att tagga för olika områden och risker samt att den är tillgänglig för samtliga medarbetare.

Behöver du hjälp med Lagbevakning?

Boka en kostnadsfri demonstration av Lagportalen