Miljö

Miljöledningssystem ISO 14001

Ett fungerande ledningssystem är en kultur samt ett arbetssätt som ger systematik och trygghet och som ökar lönsamheten. Vi ser till att du får ett certifierat miljöledningssystem i rätt tid, med rätt resurser och till en fast kostnad!

Vi på Aptor driver på arbetet och ser till att det blir genomfört på plats. Ni tar del av vår kompetens och erfarenhet vilket innebär att ni kan fokusera på kärnverksamheten och känna er trygga med att arbetet fortlöper. Aptors erfarenhet av flera hundra ledningssystem garanterar också att vi håller det vi lovar.

Skapa och införa ledningssystem för miljö ISO 14001

Med våra beprövade metoder hjälper vi er att på ett effektivt sätt införa och efterleva ett miljöledningssystem, med syfte att uppnå certifiering enligt ISO 14001. Har ni planer på att införa flera standarder (exempelvis ISO 9001, kvalitet) rekommenderar vi er att integrera ledningssystemen med varandra.

Förbättra ledningssystem för miljö ISO 14001

Om ert befintliga ledningssystem har några år på nacken, kan vi hjälpa er att utveckla, uppdatera och modernisera det. Våra metoder innebär förenklingar av ledningssystemet som underlättar den dagliga driften. Vi minskar antalet dokument samt hittar tydliga och mätbara mål med tillhörande handlingsplaner. Vi hjälper även till med mindre punktinsatser så som rutinuppdateringar, åtgärdande av avvikelser eller bara använda oss som bollplank.

Driva ledningssystem för miljö ISO 14001 (miljöansvarig/miljöchef att hyra)

Om ni har behov av att förstärka ert dagliga miljöarbete så kan vi ta rollen som miljöansvarig på deltid eller heltid, under kortare eller längre perioder. Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan hjälpa er.

Genomföra internrevision på miljöledningssystem

Ni kan anlita oss för genomförande av internrevision mot kraven i ert ledningssystem, ISO 14001. Vi hjälper till med planering av internrevisionen, genomförande och rapportskrivning. Vår utgångspunkt är att hitta förbättringsmöjligheter i verksamheten.

Genomföra ledningens genomgång

Vi säkerställer att ledningens genomgång motsvarar standarden krav och ger input till verksamheten. Ni får hjälp med att förbereda, genomföra och dokumentera mötet. Vi kan också hjälpa er att genomföra beslutade åtgärder.

Miljöutredningar

Vi hjälper er att identifiera era miljöaspekter och ta hänsyn till livscykelperspektiv. Vi gör det genom en miljöutredning, det vill säga en nulägesanalys av vilka aktiviteter i verksamheten som bidrar till miljöpåverkan. Avsikten är att identifiera styrkor, svagheter, risker och möjligheter inom miljöområdet för att möjliggöra effektiva och riktade insatser i förbättringsarbetet.

Identifiera lagar och andra krav

Vi hjälper er att identifiera och dokumentera vilka miljörelaterade författningar som verksamheten berörs av. Vi utför även lagefterlevnadskontroller för att säkerställa att ni följer dessa författningar. Se även vår lagbevakningstjänst Lagportalen för stöd i lagbevakning, lagefterlevnadskontroller och administrering av andra krav i verksamheten.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta oss