Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete & ISO 45001

Ett systematiskt och strukturerat arbetssätt är avgörande för att ha en god arbetsmiljö. Genom att arbeta strukturerat och systematiskt kommer er verksamhet att få bättre förutsättningar för att uppnå ständiga förbättringar.

Hos Aptor hittar ni ledande arbetsmiljöingenjörer, arbetsmiljöexperter och mättekniker som stödjer er i ert arbetsmiljöarbete. Aptor vänder sig till er som behöver uppdatera ert systematiska arbetsmiljöarbete eller är i behov av insatser som exempelvis arbetsmiljömätningar och kompetensutveckling. Vi hjälper er planera, genomföra, följa upp och förbättra ert arbetsmiljöarbete.

 • Dokumentation av det systematiska arbetsmiljöarbetet (rutiner, skyddsronder, checklistor etc.)
 • Undersöker arbetsmiljön för att se om den är bra eller om den behöver bli bättre. Vi undersöker era arbetsförhållanden och bedömer dess risker.
 • Vi deltager under skyddsronder och skyddskommitténs sammanträden med expertkompetens inom arbetsmiljöfrågor.
 • Kartlägger processer för att säkerställa att aktiviteter och åtgärder genomförs.
 • Förbättrar och inför ledningssystem för arbetsmiljö ISO 45001. Läs mer om detta längre ned på sidan.
 • Undersöker de kemiska och fysikaliska faktorer som påverkar er arbetsmiljö. Läs mer om våra arbetsmiljömätningar nedan.

En process består av ett förlopp som upprepas. Genom att skapa en process för det systematiska arbetsmiljöarbetet säkerställer ni att aktiviteter och åtgärder blir genomförda. Nedan följer en detaljerad process av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljömätningar

Det är flera olika faktorer i inomhusmiljön som påverkar hälsan. Viktiga faktorer är luftens innehåll av olika kemiska ämnen, mögelsporer, partiklar som vi andas in men också störande buller, för låg eller hög temperatur påverkar oss negativt.

Vi upplever inomhusmiljön olika och påverkas av till exempel ålder, livsstil, känslighet, kön och eventuell sjukdom. Inomhusmiljön påverkas inte bara av hur byggnaden är utformad eller materialval utan också av hur den används och underhålls. Det är många som tillbringar stor del av sin arbetstid inomhus. Det är viktigt att inomhusmiljön inte leder till olycksfall eller arbetssjukdomar.

För att skapa en bra arbetsmiljö inomhus finns regler om luft, temperatur, ljus, ljud och hur lokalen ska vara utformad. För att veta att vi följer lagar och krav finns ofta fastställda gränsvärden som hjälper oss uppnå en god arbetsmiljö.

Att genomföra olika former av mätningar som exempelvis mätningar av luftföroreningar, buller, vibrationer, klimatmätningar och ljusmätningar kan ge värdefull information och ligga till grund för beslut om åtgärder.

Vi undersöker de kemiska- och fysikaliska faktorer som påverkar er arbetsmiljö:

 • Inomhusklimat
 • Exempelvis temperatur, luftfuktighet, koldioxidhalt, fukt, mögel, bakterier
 • Kemikalier
 • Damm
 • Buller
 • Vibrationer
 • Ljus- och belysning

Arbetsmiljöledningssystem ISO 45001

Ett fungerande ledningssystem är en kultur samt ett arbetssätt som ger systematik och trygghet och som ökar lönsamheten. Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid, med rätt resurser och till en fast kostnad!

Vi på Aptor driver på arbetet och ser till att det blir genomfört på plats. Ni tar del av vår kompetens och erfarenhet vilket innebär att ni kan fokusera på kärnverksamheten och känna er trygga med att arbetet fortlöper. Aptors erfarenhet av flera hundra ledningssystem garanterar också att vi håller det vi lovar.

Skapa och införa ledningssystem för arbetsmiljö ISO 45001

Vi hjälper er, med hjälp av våra beprövade metoder, att på ett effektivt sätt införa och efterleva ett ledningssystem i syfte att uppnå certifiering enligt ISO 45001. Om ni har planer på att införa flera standarder rekommenderar vi er att integrera ledningssystemen med varandra.

Förbättra ledningssystem för arbetsmiljö ISO 45001

Vi hjälper er att uppdatera och modernisera ert befintliga ledningssystem som har några år på nacken. Förenkla ledningssystemet genom att minska antalet dokument och hitta mätbara mål med tydliga handlingsplaner. Vi kan också hjälpa er med aktuella punktinsatser så som rutinuppdateringar, åtgärdande av avvikelser eller bara använda oss som bollplank.

Driva ledningssystem för arbetsmiljö ISO 45001 (arbetsmiljöansvarig att hyra)

Vi kan ta rollen som arbetsmiljöansvarig på deltid eller heltid under kortare eller längre perioder. Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan förstärka ert dagliga arbetsmiljöarbete.

Genomföra internrevisioner på ledningssystem för arbetsmiljö ISO 45001

Du kan anlita oss för genomförande av internrevision mot kraven i ert ledningssystem. Vi hjälper till med planering, genomförande och rapportskrivning med utgångspunkten att hitta förbättringsmöjligheter i verksamheten.

Genomföra ledningens genomgång

Behöver ni hjälp med att förbereda, genomföra och dokumentera mötet? Vi hjälper er gärna och säkerställer att genomgången motsvarar standardens krav och ger input till verksamheten. Vi kan också hjälpa er att genomföra beslutade åtgärder.

Riskinventeringar

Vi hjälper er inventera vilka arbetsmiljörisker som finns i verksamheten, vilket är utgångspunkten för effektiva och riktade insatser i förbättringsarbetet.

Identifiera lagar och andra krav

Vi identifierar och dokumenterar vilka arbetsmiljörelaterade författningar som verksamheten berörs av. Vi utför även lagefterlevnadskontroller för att säkerställa att ni följer dessa författningar. Se även vår lagbevakningstjänst Lagportalen.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta oss


Missa inte våra webbutbildningar inom arbetsmiljö:

Grundläggande arbetsmiljö, webbutbildning

Buller i arbetsmiljön, webbutbildning