Kvalitet

Kvalitetsledningssystem ISO 9001

Ett fungerande ledningssystem är en kultur samt ett arbetssätt som ger systematik och trygghet och som ökar lönsamheten. Vi ser till att du får ett certifierat kvalitetsledningssystem i rätt tid, med rätt resurser och till en fast kostnad!

Vi på Aptor driver på arbetet och ser till att det blir genomfört på plats. Ni tar del av vår kompetens och erfarenhet vilket innebär att ni kan fokusera på kärnverksamheten och känna er trygga med att arbetet fortlöper. Aptors erfarenhet av flera hundra ledningssystem garanterar också att vi håller det vi lovar.

Skapa och införa ledningssystem för kvalitet ISO 9001

Med våra beprövade metoder hjälper vi er att på ett effektivt sätt, införa och efterleva ett ledningssystem för att uppnå certifiering enligt ISO 9001. Vi rekommenderar er att integrera ledningssystemen med varandra om ni har planer på att införa fler standarder.

Förbättra ledningssystem för kvalitet ISO 9001

Om ni har ett befintligt ledningssystem som har några år på nacken, hjälper vi er att utveckla, uppdatera och modernisera ledningssystemet. Minska antalet dokument med tydligare processtyrning och visualisering. Vi kan även hjälpa er med aktuella punktinsatser så som rutinuppdateringar, åtgärdande av avvikelser eller bara använda oss som bollplank.

Driva ledningssystem för kvalitet ISO 9001 (kvalitetsansvarig/kvalitetschef att hyra)

Behöver ni hjälp med det dagliga kvalitetsarbetet kan vi ta rollen som kvalitetsansvarig på deltid eller heltid under kortare eller längre perioder. Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan förstärka ert dagliga kvalitetsarbete.

Genomföra internrevision på kvalitetsledningssystem

Att genomföra internrevisioner är ett sätt för er att se hur ni arbetar för att förbättra verksamheten och hur era processer fungerar i praktiken. Ni kan använda er av en intern revisor som har rätt kompetens eller så erbjuder våra kvalitetskonsulter er hjälp med planering, genomförande och rapportskrivning, med utgångspunkten att hitta förbättringsmöjligheter i verksamheten. Vi erbjuder även utbildning för nyblivna internrevisorer eller revisorer som vill fördjupa sig i sina redan befintliga kunskaper. Läs mer om vår internrevisionsutbildning.

Genomföra ledningens genomgång

Ledningens genomgång är ett verktyg för ledningen att utvärdera ledningssystemet, för att ta beslut om åtgärder och för att förbättra ledningssystemet. Under ledningens genomgång tas beslut om riktlinjer, mål och policys. Vi hjälper er att förbereda, genomföra och dokumentera mötet och säkerställer att genomgången motsvarar standardens krav samt ger input till verksamheten. Vid behov hjälper vi er att genomföra beslutade åtgärder.

Genomföra processkartläggning

Vi hjälper er att visualisera era flöden i verksamheten. Vi har metoden och strategin som stödjer er i arbetet att kartlägga, analysera och utveckla er organisation. Se även Processverktyg.

Identifiera lagar och andra krav

Har ni full koll på lagstiftningen ni berörs av och att ni efterlever denna? Vi hjälper er att identifiera och dokumentera vilka författningar som påverkar er produkt eller tjänsteleverans. Vi sänder uppdateringar till berörda medarbetare när en ändring i lagstiftningen har skett och vi erbjuder verktyg eller konsultstöd för lagefterlevnadskontroller, för att säkerställa att ni följer de författningar som ni berörs av. Läs mer om vår lagbevakningstjänst Lagportalen.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta oss