Certifikat

På Aptor vill vi leva som vi lär och är därför certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 45001 (arbetsmiljö) och ISO 27001 (Informationssäkerhet). Aptor har en integrerad verksamhetspolicy inkluderande kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt en informationssäkerhetspolicy.

Verksamhetspolicy

Aptor erbjuder företag och organisationer ett digitalt produktutbud, användarvänliga produkter med öppen systemintegration, som förenklar styrning och utveckling av verksamhetsprocesser. Våra kompletterande konsulttjänster hjälper kunden att omsätta intressenternas krav i praktisk handling.

Aptor AB tillhandahåller lösningar som förenklar styrning och utveckling av verksamhetsprocesser respektive efterlevnad av krav. Lösningarna består av produkter och tjänster där vår kompetens och vårt aktiva engagemang tillfredsställer våra kunders behov och förväntningar.   

Vi ser lagstiftning som en lägsta nivå för vårt miljö- och arbetsmiljöarbete. Genom ett riskorienterat arbetssätt förebygger vi vår negativa miljöpåverkan från tjänsteresor, avfall och resursförbrukning. Vi arbetar aktivt med att förbättra vår egen och våra kunders miljöprestanda. 

Vi har en säker, hälsosam och attraktiv arbetsplats där medarbetarna har goda förutsättningar att utföra sitt arbete på ett flexibelt och effektivt sätt. Alla medarbetare ska medverka och samråda när det gäller att identifiera faror och minska våra arbetsmiljörisker. Detta gör vi för att förhindra ohälsa relaterat till fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö.

Genom att arbeta aktivt med att utveckla våra processer, förbättra vår arbetsmiljö- och miljöprestanda förbättrar vi ständigt verksamheten.  

Tyresö 2022-09-29

Aptor AB


Informationssäkerhetspolicy

Aptor erbjuder företag och organisationer ett digitalt produktutbud, användarvänliga produkter med öppen systemintegration, som förenklar styrning och utveckling av verksamhetsprocesser. Våra kompletterande konsulttjänster hjälper kunden att omsätta intressenternas krav i praktisk handling. 

Aptor ska säkerställa en korrekt hantering av informationstillgångar i verksamheten. Detta inkluderar vår egen, kundernas och användarnas information som vi hanterar i våra produkter och tjänster.  

Vi gör det genom att motsvara tillämpliga krav, och särskilt beakta konfidentialitet, tillgänglighet och riktighet när vi sätter skyddsnivån. 

För att garantera att vi hanterar information och personuppgifter på ett säkert sätt har vi identifierat ett antal viktiga områden där vi fortlöpande utvecklar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna som krävs för att hindra att incidenter uppstår. 

  • Att systematiskt övervaka och utveckla åtkomstkontroll till systemen. 
  • Att skydda informationsflöden.  
  • Att följa bästa praxis för säker mjukvaruutveckling. 
  • Att planera, testa, och utvärdera effektiviteten av de säkerhetsåtgärder som införs. 
  • Att alla medarbetare utbildas inom säkerhet för att stödja kunder och vårt eget säkerhetsarbete. 
  • Att tydligt kommunicera gränssnitt mellan Aptor och kunden när det gäller åtagande, ansvar och regelverk. 

Vi ska alltid efterleva författnings- och kundkrav och ständigt arbeta med förbättringar i säkerhetsarbetet. 

Tyresö 2023-04-21 

Aptor AB