Lagbevakning för ISO certifikat 14001 Miljö

Företag som innehar ISO certifikat 14001 miljö ska ha kännedom om lagstiftningen som finns framtagen för att skydda vår miljö. Man ska kunna reagera för att uppfylla de bindande kraven även vid förändringar i verksamheten eller omvärlden.

För ISO certifikat 14001 miljö ställs krav på att en dokumenterad lagförteckning och en dokumenterad förteckning över övriga bindande krav ska finnas och bevakas vad gäller förändringar – och att efterlevnadskontroller genomförs.

ISO certifikat 14001 Miljö – det här behöver du veta gällande lagbevakning

Företag som arbetar mot miljöstandarden 14001 behöver ett ramverk för att skydda miljön, och för att kunna reagera på förändrade förhållanden i balans med framtidens miljö. Ett systematiskt arbete för att uppfylla kraven bidrar till hållbar utveckling genom att företag styr eller påverkar (med de bindande kraven som ramverk) hur företagets produkter eller tjänster konstrueras, tillverkas, distribueras, konsumeras och hanteras som avfall.

Bindande krav för ISO certifikat 14001 Miljö

 • I miljöpolicyn ska företaget åta sig att följa företagets bindande krav.

 • Högsta ledningen ska säkerställa att bland annat bindande krav integreras i företagets verksamhetsprocesser. Detta kan vara hur vi ska hantera avfall eller hur kundens kontraktuella miljökrav ska beaktas.

 • Företagets miljöaspekter ska identifieras och de bindande krav som rör miljöaspekterna ska fastställas och vara tillgängliga för medarbetarna. Ett exempel på detta är att vi ska veta vilka författningar eller intressentkrav som miljöaspekten avfall kan kopplas till.

 • Företaget ska fastställa hur dessa bindande krav ska tillämpas i verksamheten. Detta kan vara praktiska instruktioner för att motsvara kemikalielagstiftningen eller att vi måste använda elbilar när vi levererar till en specifik kund som har avtalat detta.

 • Företaget ska ta hänsyn till bindande krav när ledningssystemet uppdateras samt planera åtgärder för att hantera sina bindande krav.

 • Använder man externa resurser ska man säkerställa att dessa resurser uppfyller de tillämpliga lagkraven och andra krav. Företaget behöver alltså kontrollera att de externa resurserna följer tillämpliga krav.

 • Företaget ska avgöra vilken kompetens som är nödvändig hos den eller de som arbetar inom eller åt företaget för att företaget ska ha möjlighet att uppfylla sina bindande krav, samt att det säkerställs att dessa personer är medvetna om konsekvenserna av att inte företaget uppfyller sina bindande krav. Detta kan innebära att medarbetarna genomför miljöutbildningar och tar del av instruktioner som rör detta.

 • Kommunikationsprocesserna, internt och externt, ska ta hänsyn till de bindande kraven. Detta innebär att den information som kommuniceras ska överensstämma, och är tillförlitlig, med den information som genereras i ledningssystemet för miljö. Dvs. ”greenwashing” ska inte förekomma.

 • Företagets ska utvärdera sin efterlevnad av bindande krav genom att:

  • fastställa frekvensen för utvärdering av efterlevnad, ofta utför man detta minst en gång om året för alla bindande krav.

  • utvärdera efterlevnad av författningskrav och kontraktuella intressentkrav och vid behov vidta åtgärder

  • underhålla kunskap om och förståelse för efterlevnadsstatus, vilket kan innebära att vid behov förtydliga kravbilden för medarbetarna och informera om vikten av att följa de bindande kraven.

 • Vid ledningens genomgång ska förändringar i bindande krav beaktas och efterlevnaden av bindande krav följas upp. Detta görs för att detta är högsta ledningens åtagande enligt miljöpolicyn.

 • Krav finns på en dokumenterad lagförteckning och att efterlevnadskontroll för bindande krav genomförs och dokumenteras som belägg för resultaten av utvärderingen.

Tips!

Om du har en lagbevakningstjänst, se till att ni har verktyg för efterlevnadskontroller och att de går att anpassa efter er verksamhet

Vilka metoder finns för lagbevakning?

Här listar vi de tre vanligaste metoderna