Fyra nya faroklasser i CLP-lagstiftningen

2023-04-17

Ytterligare fyra faroklasser ska läggas till CLP-lagstiftningen enligt en bestämmelse från EU-kommissionen. Nu läggs följande egenskaper in:

  • Hormonstörande hälsofarliga
  • Hormonstörande miljöfarliga
  • Långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB)
  • Långlivade, mobila och toxiska (PMT) eller mycket långlivade och mycket mobila (vPvM)

Reglerna träder i kraft den 20 april 2023. Från detta datum kan blandningar och ämnen märkas och klassificeras enligt de nya faroklasserna.

Källa: Kemikalieinspektionen

Ett äpple med två stycken sprutor i sig och en tredje påväg med hjälp av en hand med skyddshandskar. I sprutorna finns vätskor i olika färger, röd, gul och en grumlig gul färg.