Ledningssystem

Här finner du lite information om olika typer av ledningssystem. Vill du ha mer information är du varmt välkommen att kontakta oss.

Ett ledningssystem är ett systematiserat arbetssätt där man konsekvent arbetar med och följer upp de aktiviteter inom organisationen som påverkar exempelvis miljön eller kvaliteten på tjänster och produkter.

Syftet med ett ledningssystem för exempelvis kvalitet är att öka kundtillfredsställelsen och syftet med ett ledningssystem för miljö är att styra och minska organisationens miljöpåverkan. Ett välfungerande ledningssystem hjälper organisationen att analysera, fastlägga och styra de processer som leder till en produkt eller tjänst som är godtagbar och motsvarar kundens förväntningar.

Ledningssystem för kvalitet

Det finns många olika sätta att leda och styra kvaliteten i en verksamhet, bland annat genom den internationella och välkända standarden ISO 9001. Den syftar till att systematisera och effektivisera verksamhetens kvalitetsstyrning.

Genom att ha ett kvalitetsledningssystem med policy, mål, rutiner och instruktioner får ni ett hjälpmedel för att ni ska nå fastställd kvalitetsnivå, leva upp till kundernas förväntningar och för att uppnå förbättringar i er verksamhet. ISO 9000-serien är en uppsättning standarder som definierar hur ett ledningssystem för kvalitet ska se ut.

Att ha ett ledningssystem för kvalitet innebär att verksamheten har en uppbyggd struktur för hur man arbetar med kvalitet från ledningsnivå och ut i organisationen. Vidare arbetar man med en kontinuerlig uppföljning i form av rapportering och genomgångar för att på bästa sätt kvalitetssäkra verksamheten och uppnå ständiga förbättringar. För att säkerställa att systemet fungerar över tid använder man sig av både intern och extern revision.

ISO 9001

ISO 9000-serien är en uppsättning standarder som definierar hur ett ledningssystem för kvalitet ska se ut. Den första versionen av ISO 9000 publicerades 1987 och har sedan dess blivit världens mest spridda modell för verksamhetsutveckling.

ISO 9000-standarderna är avsedda för kvalitetsledning inom alla typer av organisationer, både tjänste- och varuproducerande företag. Gruppen av standarder har genomgått flera revideringar. Den svenska versionen heter SS-EN ISO 9001. Det är en standard som beskriver kraven på ett ledningssystem för kvalitet. Två kompletterande standarder är ISO 9004 (vägledning) och ISO 9000 (terminologi). Det är ofta dessa tre standarder man refererar till när man talar om ISO 9000.

När en organisation har infört ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 har de möjlighet att certifiera verksamheten, vilket innebär en granskning av ett certifieringsorgan. Ett certifikat visar att företaget uppfyller kraven i standarden.

I Sverige finns drygt 6 300 företag som är certifierade mot ISO 9001, många använder dock standarderna utan att låta sig certifieras.

Ledningssystem för miljö

Det finns många olika sätta att leda och styra ett miljöarbete i en verksamhet, bland annat genom den internationella och välkända standarden ISO 14001. Den syftar till att systematisera och effektivisera verksamhetens miljöarbete.

Ett miljöledningssystem med policy, mål och konkreta handlingsplaner är ett bra verktyg för att ni ska kunna driva ett strukturerat miljöarbete, minska kostnader samt uppnå förbättringar inom både miljöområdet och i verksamheten som helhet.

Att ha ett ledningssystem för miljö innebär att verksamheten har en uppbyggd struktur för hur man arbetar med miljöfrågor i organisationen. Arbetet innebär att man på ett strukturerat och återkommande sätt granskar sin organisation och bl. a ser till att lagar och regelverk följs, att resurser används effektivt samt att fastställda syften och mål inom ledningssystemet uppnås. För att säkerställa att systemet fungerar över tid använder man sig av både intern och extern revision.

ISO 14001

ISO 14000-seriens standarder är verktyg för att bedriva verksamheten på ett miljömedvetet sätt. Standarderna vägleder hur du på ett effektivt sätt kan organisera, följa upp, utvärdera och redovisa miljöarbetet. Den första versionen av ISO 14001 publicerades 1996.

Miljöledningssystemet utgör ett frivilligt verktyg som ska underlätta arbetet och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar precis som ISO 9001. Ett aktivt miljöarbete ger många fördelar för ditt företag i form av effektiviserad användning av resurser men också för vår gemensamma miljö.

I Sverige finns drygt 5 800 företag som är certifierade mot ISO 14001, många använder dock standarderna utan att låta sig certifieras.

Ledningssystem för arbetsmiljö

Arbetsmiljölagstiftningen är grundlig i Sverige. För att leda och styra ett arbetsmiljöarbete och för att uppfylla lagstiftningen i en verksamhet kan man använda standarden OHSAS 18001, som nu går över till ISO 45001.

De som lyckas med ett bra och systematiskt arbetsmiljöarbete ser till att arbetsmiljöarbetet integreras i den ordinarie verksamheten. Det är nödvändigt att arbetet sker i samverkan mellan ledning och anställda.

God arbetsmiljö i företaget ger positiva effekter på företagets ekonomi samt förebygger både ohälsa och olycksfall i arbetet. Dessutom leder en god arbetsmiljö till att anställda trivs och utvecklas i jobbet samt att verksamheten attraherar ny personal och behåller de befintliga medarbetarna. Detta bidrar även till att företaget får ett gott rykte hos kunder samt får bättre kvalitet i varor och tjänster.

OHSAS 18001 blir nya ISO 45001

OHSAS 18001 Ledningssystem för arbetsmiljö – Krav och den följande OHSAS 18002 Vägledning för införande av OHSAS 18001, ger ett systematiskt angreppssätt för arbetsmiljöarbetet. OHSAS 18001 specificerar kraven för ett ledningssystem för arbetsmiljö som gör det möjligt för en organisation att hantera sina arbetsmiljörisker och att förbättra sin arbetsmiljöprestanda. Den första versionen av OHSAS 18001 publicerades 1999. Standarden ersätts nu med ISO 45001 som släpptes under våren 2018.

ISO 45001 fokuserar ytterligare på samverkan och systematiken i arbetsmiljöfrågor, även på en strategisk nivå. Standarden ställer högre krav på att högsta ledningen är engagerade i arbetsmiljöarbetet. Kommunikation gällande arbetsmiljöfrågor, att systematiskt arbeta med identifiering av risker, faror, möjligheter och åtgärder och även att ta hänsyn till ett arbetssätt som följer lagstiftningen är en del av kraven som är mer omfattande i ISO 45001. Övergångsperioden är tre år, vilket innebär att senast mars 2021 bör man ha övergått från OHSAS 18001 till ISO 45001.

I Sverige finns drygt 1 200 företag som är certifierade mot OHSAS 18001, många använder dock standarderna utan att låta sig certifieras. Många av alla de företag som använder OHSAS 18001 idag kommer förmodligen gå över till ISO 45001 under övergångsperioden, eftersom OHSAS 18001 upphör att gälla.

Ledningssystem för informationssäkerhet

Informationssäkerhet syftar till att säkerställa och skydda verksamhetens informationsflöde. ISO 27000-serien ger ett strukturerat och effektivt arbetssätt för organisationer som strävar efter förbättrad intern kontroll över informationssäkerheten. ISO 27000-serien är en kostnadseffektiv försäkring av din organisation och dess information. ISO 27001 kan tillämpas på alla organisationer, oavsett bransch, storlek och verksamhet och är utformad så att den kan integreras med besläktade system så som ISO 9001 och ISO 14001.

ISO 27001

Inom ISO 27000-serien finns ett flertal kompletterande standarder. ISO 27001 innehåller kravstandarden som i sin tur är fördjupad i ISO 27002. Därutöver finns det ett flertal vägledningar som behöver beaktas. ISO 27001 och 27002 ställer krav på riskanalys och informationsklassificering för att kvalitetssäkra verksamhetens informationsprocesser.

Information tillsammans med personal är vanligtvis organisationens viktigaste resurser. Riskanalys och informationsklassificering kan möjliggöra en kvalitetsutveckling av både organisation och IT.

Metoden riskanalys hjälper er att analysera organisationens problem och risker genom att värdera konsekvenserna av, samt hur stor sannolikheten är, att dessa inträffar. Resultatet presenteras i en riskmatris vilken utgör beslutsunderlag för organisationens riskhanteringsprocess som en möjlighet till förbättring.

Metoden informationsklassificering hjälper er att värdera och konsekvensbedöma informationen efter följande aspekter:

  • Konfidentialitet
  • Riktighet
  • Tillgänglighet

I Sverige finns drygt 70 företag som är certifierade mot Informationssäkerhet ISO 27001, många använder dock standarderna utan att låta sig certifieras

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss

Kontakta oss