• Aptor - Konsultstöd inom verksamhetsutveckling

 • Företagsanpassad utbildning

  Läs mer om våra utbildningar och hur vi kan anpassa dessa

 • Vi kan ledningssystem

  Vi hjälper dig att bygga, förnya eller förbättra ert ledningssystem.

 • Certifiering

  Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid och med rätt resurser.

 • ISO-Akademin

  Målet med utbildningarna är att stärka din position genom att överföra vår kunskap till dig.

 • ISO-Akademin

  Aptor erbjuder ISO-Akademin med utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 • Lagportalen

  Lagstiftning inom flera olika områden alltifrån svenska lagar och myndighetsföreskrifter till EU-direktiv och branschrekommendationer.

 • It-stöd

  Vi hjälper er genom att rekommendera det eller de It-stöd som ger er den bästa lösningen utifrån era individuella behov.

Systematiskt arbetsmiljöarbete


Ett systematiskt och strukturerat arbetssätt är avgörande för att ha en god arbetsmiljö. Genom att arbeta strukturerat och systematiskt kommer er verksamhet att få bättre förutsättningar för att uppnå ständiga förbättringar.

 

Hos Aptor hittar ni ledande arbetsmiljöingenjörer, arbetsmiljöexperter och mättekniker som stödjer er i ert arbetsmiljöarbete. Aptor vänder sig till er som behöver uppdatera ert systematiska arbetsmiljöarbete eller är i behov av insatser som exempelvis arbetsmiljömätningar och kompetensutveckling. Vi hjälper er planera, genomföra, följa upp och förbättra ert arbetsmiljöarbete.

 

 • Vi hjälper er med dokumentation av det systematiska arbetsmiljöarbetet (rutiner, skyddsronder, checklistor etc.)
 • Det finns flera sätt att undersöka arbetsmiljön för att se om den är bra eller om den behöer bli bättre. vi hjälper er att undersöka era arbetsförhållanden och bedöma dess risker.
 • Vi deltar i era skyddsronder och skyddskommitténs sammanträden med expertkompetens inom arbetmijöfrågor.
 • Vi kartlägger era processer för att säkerställa att aktiviteter och åtgärder genomförs.
 • Aptor hjälper er även att förbättra eller införa ledningssystem för arbetsmiljö OHSAS 18001/ISO 45001.
 • Vi undersöker de kemiska och fysikaliska faktorer som påverkar er arbetsmiljö. Läs mer om våra arbetsmiljömätningar nedan.

 

En process består av ett förlopp som upprepas. Genom att skapa en process för det systematiska arbetsmiljöarbetet så säkerställer ni att aktiviteter och åtgärder blir genomförda. Nedan följer en detaljerad process av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 

 

 


 

Arbetsmiljömätningar


Det är flera olika faktorer i inomhusmiljön som påverkar hälsan. Viktiga faktorer är luftens innehåll av olika kemiska ämnen, mögelsporer, partiklar som vi andas in men också störande buller, för låg eller hög temperatur påverkar oss negativt.

 

Vi upplever inomhusmiljön olika och påverkas av till exempel ålder, livsstil, känslighet, kön och eventuell sjukdom. Inomhusmiljön påverkas inte bara av hur byggnaden är utformad eller materialval utan också av hur den används och underhålls. Det är många som tillbringar stor del av sin arbetstid inomhus. Det är viktigt att inomhusmiljön inte leder till olycksfall eller arbetssjukdomar.

För att skapa en bra arbetsmiljö inomhus finns regler om luft, temperatur, ljus, ljud och hur lokalen ska vara utformad. För att veta att vi följer lagar och krav finns ofta fastställda gränsvärden som hjälper oss uppnå en god arbetsmiljö.

Att genomföra olika former av mätningar som exempelvis mätningar av luftföroreningar, buller, vibrationer, klimatmätningar och ljusmätningar kan ge värdefull information och ligga till grund för beslut om åtgärder.

 

Vi undersöker de kemiska- och fysikaliska faktorer som påverkar er arbetsmiljö: 

 

 • Inomhusklimat
  Exempelvis  temperatur, luftfuktighet, koldioxidhalt, fukt, mögel, bakterier

 • Kemikalier

 •   Damm

 •   Buller

 •   Vibrationer

 •   Ljus- och belysning

 

 

Arbetsmiljöledningssystem OHSAS 18001 / ISO 45001


Ett fungerande ledningssystem är en kultur samt ett arbetssätt som ger systematik och trygghet och som ökar lönsamheten. Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid, med rätt resurser och till en fast kostnad!


Vi på Aptor driver på arbetet och ser till att det blir genomfört på plats. Ni tar del av vår kompetens och erfarenhet vilket innebär att ni kan fokusera på kärnverksamheten och känna er trygga med att arbetet fortlöper. Aptors erfarenhet av flera hundra ledningssystem garanterar också att vi håller det vi lovar.

 

Skapa och införa ledningssystem för arbetsmiljö OHSAS 18001/ISO 45001

Vi hjälper er, med hjälp av våra beprövade metoder, att på ett effektivt sätt införa och efterleva ett ledningssystem i syfte att uppnå certifiering enligt OHSAS 18001. Om ni har planer på att införa flera standarder rekommenderar vi er att integrera ledningssystemen med varandra.

 

Förbättra ledningssystem för arbetsmiljö OHSAS 18001/ISO 45001

Vi hjälper er att uppdatera och modernisera ert befintliga ledningssystem som har några år på nacken. Förenkla ledningssystemet genom att minska antalet dokument och hitta mätbara mål med tydliga handlingsplaner. Vi kan också hjälpa er med aktuella punktinsatser så som rutinuppdateringar, åtgärdande av avvikelser eller bara använda oss som bollplank.

 

Driva ledningssystem för arbetsmiljö OHSAS 18001/ISO 45001 (arbetsmiljöansvarig att hyra)

Vi kan ta rollen som arbetsmiljöansvarig på deltid eller heltid under kortare eller längre perioder. Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan förstärka ert dagliga arbetsmiljöarbete.

 

Genomföra internrevisioner på ledningssystem för arbetsmiljö OHSAS 18001/ISO 45001

Du kan anlita oss för genomförande av internrevision mot kraven i ert ledningssystem. Vi hjälper till med planering, genomförande och rapportskrivning med utgångspunkten att hitta förbättringsmöjligheter i verksamheten.

 

Genomföra ledningens genomgång

Vi hjälper er att förbereda, genomföra och dokumentera mötet. Vi säkerställer att genomgången motsvarar standardens krav och ger input till verksamheten. Vi kan också hjälpa er att genomföra beslutade åtgärder.

 

Riskinventeringar

Vi hjälper er inventera vilka arbetsmiljörisker som finns i verksamheten, vilket är utgångspunkten för effektiva och riktade insatser i förbättringsarbetet.

 

Identifiera lagar och andra krav

Vi hjälper er att identifiera och dokumentera vilka arbetsmiljörelaterade författningar som verksamheten berörs av. Vi utför även lagefterlevnadskontroller för att säkerställa att ni följer dessa författningar. Se även vår lagbevakningstjänst Lagportalen.

 

 

 Hur kan vi hjälpa dig?

 

Kontakta oss