Verktygslådan SMART / Företag

– Skydd Mot Alla Risker och Tillbud

Verktygslådan SMART är en molnbaserad plattform för det systematiska arbetet inom områdena Arbetsmiljö, Kvalitet, Miljö och Säkerhet. Processen i Verktygslådan SMART bygger på den etablerade PDCA-cykeln, vilket står för Planera (Plan), Genomföra (Do), Följa upp (Check) och Förbättra (Act). Ni får verktyg och metoder som tydliggör vad som ska göras, när det behöver göras och hur det ska utföras. Genom ett mer systematiskt och strukturerat arbetssätt kommer verksamheten att få bättre förutsättningar att uppnå ständiga förbättringar.

Verktyget erbjuder ett dokumentbibliotek för rutiner, checklistor, riskbedömningar, egenkontroller och skyddsronder. Vi står för uppdateringen som följer aktuell lagstiftning och hjälper er därmed att följa lagkrav inom arbetsmiljö, kvalitet, miljö och säkerhet. Ni får även tillgång till vår lagbevakningstjänst Lagportalen där ni finner fördjupad information om de författningar som är relaterade till varje dokument. Dokumenten anpassas efter de krav som finns i ert arbete och hjälper er att styra den dagliga verksamheten. Dokumenten kan antingen användas i det löpande arbetet under året eller snabbt plockas fram vid akuta situationer.

Verktygslådan SMART skapar en grund för ett systematiskt och förebyggande riskarbete. Fördelarna är många:

  • Gemensam grundnivå för verksamheten
  • Ökad tydlighet i organisationen
  • Tillgodosedda krav på styrning och kontroll
  • Fokus på praktisk handling och resultat
  • Måluppfyllelse och verktyg för ständiga förbättringar
  • Minskade säkerhetsrisker
  • Minskad miljöpåverkan
  • Säkrare arbetsmiljö
  • Kvalitetssäkring av verksamhetens tjänster
  • Sänkta kostnader för bland annat försäkringspremier, sjukskrivningar, miljöskador och kvalitetsbrister.

Systematiskt arbete inom Arbetsmiljö, Miljö, Kvalitet och Säkerhet

Med Verktygslådan SMART ges en samlad bild av verksamhetens identifierade risker inom områdena arbetsmiljö, miljö, kvalitet och säkerhet. Genom pedagogiska och tydliga diagram visas riskernas fördelning mellan låg, medel och hög risk. Efter en genomförd riskbedömning följer en tydlig uppgiftsfördelning med påminnelsefunktion till de utvalda medarbetarna, uppföljning och kontroll. Du som chef får ett enklare arbetsflöde, en samsyn kring hantering av risker och en enhetlig dokumentation och rapportering.

Processen för att införa och konfigurera Verktygslådan SMART i er organisation delas in i följande enkla steg:

1. Skapa och upprätta

Aptor skapar ert konto i Verktygslådan SMART och lägger in er organisation. Verktyget kan anpassas till att omfatta hela företaget eller endast en mindre del.

2. Anpassning

Vid behov kan dokumentationen i Verktygslådan SMART granskas och anpassas mot företagets övergripande riktlinjer och mot enheternas/avdelningarnas särskilda verksamheter.

3. Utbildning

Självklart stödjer Aptor er med implementering och utbildning inom Verktygslådan SMART. Ni är även välkomna att ta del av Aptors öppna utbildningsutbud samt webbutbildningar. Vid behov anpassar vi våra utbildningar till er verksamhet.

Vill du ha ytterligare information eller boka en demonstration av verktyget?

Kontakta oss

Produktblad: Aptor-VerktygslådanSMART-Produktblad